מדיניות פרטיות – שטראוס +

חברת שטראוס גרופ בע"מ (להלן: "שטראוס") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באפליקציית שטראוס + או הגולשים באתר שטראוס+בכתובת plus.strauss-group.co.il (להלן ביחד או לחוד: "האפליקציה"). תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באפליקציה. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו שטראוס משתמשת במידע שמוסרים לה המשתמשים באפליקציה, או שהיא אוספת בעת השימוש באפליקציה. השימוש באפליקציה ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בה מעיד על הסכמתך למדיניות הגנת פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") ולתנאים נוספים המופיעים באפליקציה, לרבות תנאי השימוש והוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באפלקיציה (להלן ביחד או לחוד: "המסמכים המחייבים"). מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

השימוש בשירותי האפליקציה, או בחלק מהם, יתאפשר גם באמצעות יישום ייעודי של שטראוס ב Google Play או ב App Store (להלן: "היישום"). הוראות מדיניות הפרטיות יחולו באופן מלא גם על כל שימוש ביישום ובכל מקום במדיניות זו בה נאמר "האפליקציה", תהייה הכוונה גם ליישום - אך לא להיפך. למען הסר ספק, מובהר כי השימוש ביישום עשוי להיות כפוף גם לתנאי ב Google Play או ב App Store, כפי שיהיו מעת לעת, לרבות מדיניות הפרטיות באפליקציה זו. מדיניות זו מצורפת ללתנאי השימוש של האפליקציה (להלן: "תנאי השימוש") כחלק בלתי נפרד מהם.

מסירת פרטים לאפליקציה

כתנאי לשימוש באפליקציה, תתבקש להירשם באמצעות מסירת פרטים אישיים מזהים כגון שם, שם משפחה, כתובת דוא"ל, טלפון או באמצעות פרופיל הפייסבוק האישי. כמו-כן, במידה ותימצא זכאי להטבה כזו או אחרת במסגרת פעילותך באפליקציה, שטראוס עשויה לבקש ממך פרטים נוספים כגון: שם, כתובת דואר למשלוח ההטבה ומספר טלפון נייד לתיאום המשלוח. ללא מסירת הפרטים המבוקשים, שטראוס לא תוכל להעניק לך את ההטבה.

בעת ההרשמה ו/או השימוש באפלקיציה תוכל גם למסור לשטראוס פרטים אישיים נוספים כגון תאריך לידה, מין ומספר ילדים. פרטים אלה מופיעים כשדות רשות ואינך חייב למסרם.

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו על-ידי שטראוס. פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באפליקציה, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר איתך. אם פרטיך השתנו, עליך לעדכן אותם באופן מקוון באפליקציה, באזור המיועד לכך. כמו כן הינך נדרש שלא למסור פרטים אישים של צד שלישי אלא אם קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו כאמור, לשם השימוש בפרטים אלה, בהתאם למדיניות זו.

לא מוטלת עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך. במידה ואינך רוצה למסור את המידע, נבקשך שלא לעשות שימוש באפליקציה.

מסירת תכנים לפרסום

שטראוס עשויה לאפשר לך להזין לאפליקציה תכנים שונים, כדוגמת תגובות, רעיונות, הצעות והערות פומביות. במסירת התכנים לפרסום אתה מצהיר ומאשר שאינך פוגע בפרטיותו של כל אדם אחר. במסירת תכנים לפרסום באפליקציה, או באמצעותו, בין אם פורסם ובין אם לאו, אתה מקנה לשטראוס ולכל אדם אחר, רישיון להשתמש בתכנים בהתאם לאמור בתנאי השימוש.

במסגרת זו, הנך מסכים ומאשר לשטראוס לפרסם תכנים אלה באפליקציה ובאמצעי תקשורת נוספים, לרבות על מוצרי ופרסומי שטראוס, או להשתמש במידע לשם ייעול השירות בשטראוס וטיפול בתלונות, כל זאת, לפי ראות עיניה של שטראוס. כמו-כן, הינך מסכים ששטראוס תפרסם או תשתמש בשמך וכל פרט אישי המשולב במידע שהזנת (כדוגמת, עיר מגורים וכיוצא בזה), במסגרת פרסומיה.

מידע שנאסף במהלך השימוש באפליקציה

בעת השימוש שלך באפליקציה, תאסוף שטראוס מידע על נוהגיך באפליקציה, לרבות תכנים שיצרת או טענת לאפליקציה, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ו/או מכשיר טלפון נייד ונתוני כתובת האינטרנט (IP Address) שבאמצעותם ניגשת לאפליקציה ועוד.

בנוסף, שטראוס רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף, לנתח מידע אנונימי ולשלב מידע ממקורות שונים שהינו בטבעו מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באפליקציה, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באפליקציה, הרגלי הצריכה שלך והיסטוריית רכישות, מידע דגמורפי וכיו"ב.

לאפלקיציה גם ניתנת גישה למיקומך, לתמונות ולאנשי הקשר בטלפון הנייד שלך. גישה זו נדרשת לצורך תפעול תקין של האפליקציה.

כמו כן, אם תירשם או תתחבר לאפליקציה באמצעותConnect Facebook אנו נאסוף את המידע האישי הבא המופיע בפרופיל הFacebook שלך: תאריך לידה, שם מלא, אימייל, מין.

השימוש במידע

הפרטים שמסרת בעת ההרשמה לאפליקציה וכן כל מידע אחר שנאסף במהלך השימוש באפלקיציה כאמור להלן יישמרו במאגר הלקוחות של שטראוס גרופ בע"מ שמספרו: 369753 בפנקס מאגרי המידע. השימוש באפליקציה ו/או מתן הסכמתך לאיסוף ועיבוד המידע תחת תנאי מדיניות הפרטיותמעידים על כך כי הנך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של שטראוס. המידע שבמאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם המאגר ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וכן למטרות המפורטות להלן:

· כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באפליקציה;

· כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;

· כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באפליקציה, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באפליקציה וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

· כדי להעשיר את המידע לגבי המשתמשים עם נתונים נוספים למטרת שיפור שירותיה ומוצריה של שטראוס ולצרכים עסקיים נוספים שלה, וזאת, למשל, באמצעות בקשות לענות על סקר וולנטרי שהשתתפות בו תלויה בהסכמתך;

· כדי לאפשר לך וליתר המשתמשים להתאים את השירותים באפליקציה להעדפותיך ולמטרה זו, יצירת פרופילים של לקוחות וניטור פעולות משתמשים באפליקציה;

· התאמת התוכן והמודעות שיוצגו לעיניך לתחומי ההתעניינות שלך, וכן הצעת מוצרים ושירותים שאנו מאמינים שתמצא בהם עניין ויתאימו לקטגוריית הפרופיל הכללית שלך;

· לצורך קבלת נקודות על רכישות שבוצעו ביחס למוצרים של קבוצת שטראוס באתרי קבוצת שטראוס (בכפוף ליכולת טכנולוגית);

· לשם תפעולה התקין ופיתוחה של האפליקציה;

· לצורך משלוח דיוור ישיר ו/או משלוח דבר פרסומת למאשרי הדיוור, לרבות מידע על מוצרים, הטבות, אשר לדעת שטראוס ו/או מי מהחברות בקבוצת שטראוס עשויים לעניין אותך, בין באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעת דואר אלקטרוני, הודעת מסר קצר (SMS) והודעות Push, ובין בכל דרך אחרת. הדיוור שישלח אליך יתכן ויעשה מטעם חברות בת בקבוצת שטראוס, לרבות שטראוס מים בע"מ וכן מטעם מותגי שטראוס השונים. דיוור ישיר כזה יישלח אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך ההרשמה באפליקציה או בכל עת אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות חוק הגנת הפרטיות – התשמ"א-1981 וכל דין רלוונטי אחר. · כדי לערוך מעת לעת סקרים ומשאלים;

· כדי לערוך מעת לעת סקרים ומשאלים;

לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

· לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו ו/או במסמכים המחייבים.

מסירת מידע לצד שלישי

שטראוס לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באפליקציה אלא במקרים שלהלן:

העברת מידע כאמור בסעיף זה לעיל עשויה לכלול העברה אל או גישה למידע מחוץ לגבולות מדינת ישראל וזאת בכפוף להסכם המחיל את את חוקי הגנת הפרטיות הרלוונטיים, לדוגמא העברת המידע לענן של Salesforce המשמש לניהול הדיוור הישיר וממוקם בארה"ב (Salesforce Marketing Cloud).

אנליזה וניטור

שטראוס שומרת לעצמה את הזכות להטמיע ולהשתמש בשירותי פרסום, תצוגה, רשימות שיווק מחדש של google וכלי איסוף וניתוח מידע (בין היתר תוך שילוב מידע ממקורות שונים שהינו בטבעו מידע אנונימי), אשר נעזרים ב"עוגיות" או באמצעים נוספים.

המשתמש יכול לבטל ולשלוט באפשרויות הפרסום שיוצגו לו, פרטים על אפשרות זו ניתן לקרוא בלינק הבא: www.google.com/settings/ads/onweb/

אתה יכול להימנע מלקבל Cookies של צדדים שלישיים. מידע על כך תוכל למצוא בלינק הבא: www.networkadvertising.org.שטראוס עושה שימוש בכליי Google Analytics וGoogle Analytics for Firebase- שהינם כלים לניטור הפעולות באפליקציה/אתר של שטראוס פלוס על בסיס מידע אנונימי, לצורך שיפור השירותים באפליקציה (להלן: "הכלים"). הכלים אוספים מידע כגון תדירות השימוש באפלקיציה, באילו דפים ביקרו המשתמשים ובאילו אתרים ביקרו לפני כניסתם לאפליקציה. שטראוס אינה משתשמשת במידע האמור באופן שיש בו כדי לזהות את המשתמשים באפליקציה ובכלל זה אינה מצליבה מידע שמתקבל מהכלים עם מידע אישי שיש לה לגבי משתמשי האפליקציה. בנוסף, היכולת של הכלים עצמם לעשות שימוש במידע ביחס לשימוש שלך באפליקציה מוגבל על ידי תנאי השירות של הכלים שניתן למצוא ב http://www.google.com/analytics/terms/us.html, וב https://firebase.google.com/terms/analytics/ ועל ידי מדיניות הגנת הפרטיות של גוגל שניתן למצוא ב- https://policies.google.com/privacy. בכל עת תוכל למנוע שימוש במידע שלך על ידי הכלים באמצעות הורדת והתקנת the Google Analytics Opt-out Browser Add-on, שנמצא ב: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

אבטחת מידע

שטראוס מיישמת באפליקציה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי שטראוס, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, לתשומת לב המשתמשים כי השירותים באפליקציה אינם חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם וכי שטראוס לא תישא באחריות לחשיפה ושימוש לא מורשה בפרטי המשתמש והסיסמה שלך.

זכות לעיין במידע, לתקנו או למחקו

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981- אתה זכאי לעיין במידע שעליך המוחזק במאגר המידע של שטראוס. בנוסף, אם מצאת שהמידע לגביך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות לשטראוס בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם תהיה עילה לסירוב לבקשה זו, תודיע לך שטראוס על כך באופן ובדרך שנקבעו בתקנות והינך רשאי לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (פניה בדיוור ישיר), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. שטראוס תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאפליקציה. מידע הדרוש לשטראוס לשם ניהול עסקיה – לרבות מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי ותיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לשטראוס לפעול כאמור.

פניות כאמור יש להפנות לפי הפרטים שלהלן.

שינויים במדיניות הפרטיות

שטראוס רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת. אנו נעדכן את המשתמשים בכל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר ובאפליקציה. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף ארבעה-עשר (14) ימים לאחר שהודעה נמסרה באפליקציה. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף באופן מיידי והמשך השימוש באפליקציה לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים של מדיניות הפרטיות. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באפליקציה.

פנה אלינו

שטראוס מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האפליקציה ואחרים לפרטיות, לשם טוב, או כל זכות אחרת. אם נפגעת מהאפליקציה ו/או בכל נושא אחר, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם מייל:
service@strauss-group.com
טלפון: 6860*

עודכן ב – 16.12.2019